kinderopvangtoeslag 2012 aanvullende maatregelen 2


Op 6 juni heeft Minister Kamp aanvullende bezuinigingen met de kinderopvangtoeslag 2012 aangekondigd in een brief aan de tweede kamer.

In deze brief worden 3 maatregelen voor de kinderopvangtoeslag in 2012 aangekondigd dit zijn (Bron: Brief minsiter Kamp aan Tweede kamer 6 juni 2011):

 • Koppeling kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren en maximum voor alle opvangsoorten gezamenlijk

  .Om de budgettaire beheersbaarheid van de kinderopvangtoeslag te vergroten en het draagvlak voor de regeling te behouden, wordt onbedoeld gebruik van kinderopvangtoeslag aangepakt. Zoals aangekondigd in de brief ‘aanpak fraude en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag’ van 13 mei 2011 (Kamerstukken 2010/2011, 31 322, nr. 15), komen werkende ouders alleen nog in aanmerking voor een vergoeding voor de kosten van kinderopvang voor de uren die gerelateerd zijn aan arbeidsparticipatie. Tevens wordt het maximum aantal te declareren uren per kind teruggebracht naar 230 per maand voor alle opvangsoorten samen. De uitvoering van deze maatregelen wordt verder toegelicht in de Memorie van Toelichting van de meegezonden AMvB.

 • Niet indexeren maximum uurtarieven

  .De Wet kent een maximum uurprijs die jaarlijks wordt geïndexeerd op grond van artikel 1.7, vijfde lid, van die Wet. In het Regeerakkoord (bijlage 2 onderdeel E, Kamerstukken II 2010/2011, 32 417, nr. 15) is afgesproken om de loonbijstelling tranche 2011 niet uit te keren. De maximum uurprijzen voor kinderopvang in 2011 waren echter reeds geïndexeerd. Daarom heeft het kabinet besloten dat de maximum uurprijs in 2012 niet wordt geïndexeerd en wordt bevroren op het niveau van 2011.


 • Aanpassing inkomens- en percentagetabellen

  De toetsingsinkomens in de tabel van de kinderopvangtoeslag worden aangepast in verband met de jaarlijkse indexering. Ter invulling van een deel van de in het Regeerakkoord overeengekomen bezuiniging wordt de toeslag voor het tweede en volgende kind versneld afgebouwd en wordt de ouderbijdrage proportioneel verhoogd. Deze proportionele verhoging van de ouderbijdrage impliceert dat de toeslagen op een zodanige manier neerwaarts worden aangepast dat alle ouders ongeacht het inkomen, bij een gelijk gebruik aan kinderopvang, éénzelfde percentage meer gaan betalen aan ouderbijdrage, tot het maximum van 66,7%. Ouders dragen op deze manier naar rato van hun huidige ouderbijdrage bij aan de kostenstijging.

Vanaf 2013 komen er nog wat aanvullende maatregelen aan om de kinderopvangtoeslag te versomberen:

 • Vaste eigen bijdrage per maand.

  Een neerwaartse aanpassing van de toeslagen verhoogt de eigen bijdrage van ouders per uur. (Alleenstaande) ouders met grote banen, die als gevolg hiervan relatief veel kinderopvang gebruiken, worden daarmee sterker geraakt. Om deze groep enigszins te ontzien wordt een deel van de bezuiniging, conform het advies van de Commissie van Rijn (Eindrapport Commissie Kinderopvang, april 2009), gerealiseerd via een vaste eigen bijdrage per huishouden van circa €15,- per maand. Formele opvang wordt daardoor minder aantrekkelijk voor huishoudens met een partner met een kleine baan. Voor (alleenstaande) ouders met grote banen daarentegen, stijgen de marginale kosten van een uur extra opvang minder snel. Hiermee worden de negatieve participatie-effecten van de bezuiniging beperkt.

 • Afbouw vaste voet

  Op dit moment heeft iedere ontvanger van kinderopvangtoeslag, ongeacht het inkomen recht op een minimale vergoeding van 33,3% voor het eerste kind. Deze vaste voet in de kinderopvangtoeslag, wordt voor de hoogste inkomens lineair afgebouwd naar 0%. De toeslagpercentages voor het tweede kind blijven op het niveau van 2012. Figuur 2 presenteert de vormgeving van de huidige toeslagtabel en de voorgenomen toeslagtabellen vanaf 1 januari 2012 en 1 januari 2013.

Banner T-shirts full banner

Conclusie

Al deze maatregelen maken dat het voor iedereen duurder wordt om gebruik te laten maken van de kinderopvangtoeslag. Deze maatregelen zijn vervelend, maar het loont nog niet de moeite om als ouder zijnde te stoppen met werken. Zeker niet als je als ouders niet een aantal keer het modale inkomen verdiend. De kosten voor de kinderopvang zullen misschien 100 euro per maand meer zijn afhankelijk van je situatie, maar hiervoor kan je niet je baan opzeggen. Hoe vervelend het ook is voor jonge ouders!

Blijf op de hoogte

Laat hieronder je email achter en ontvang alle nieuwe berichten en besparingstips voor de kinderopvangtoeslag!


Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

2 thoughts on “kinderopvangtoeslag 2012 aanvullende maatregelen